Історія кафедри

Історія кафедри англійської філології і перекладу бере свій початок у 2000 році, коли Національний авіаційний університет розпочав підготовку перекладачів для авіаційної галузі. З цією метою в університеті була створена кафедра іноземної філології, яка у 2001 році була перейменована на кафедру іноземної філології і перекладу. Теперішню назву кафедра отримала у 2004 році.


Кафедра англійської філології і перекладу є випусковою за ОС «Бакалавр» та «Магістр» і готує здобувачів вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія». Кафедра забезпечує дві освітні програми: «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» ОС «Бакалавр» та «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» ОС «Магістр». Як базовий структурний підрозділ факультету лінгвістики та соціальних комунікацій НАУ кафедра проводить навчальну, методичну, наукову та виховну діяльність відповідно до Стратегії розвитку Національного авіаційного університету до 2030 року та Політики у сфері якості НАУ.


Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими основними напрямами:

  • дослідження в галузі перекладознавства, зокрема спеціального перекладу;
  • дослідження в галузі авіаційної термінології;
  • дослідження в галузі контрастивної лінгвістики;
  • дослідження в галузі методології формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі.


Професорсько-викладацький склад кафедри включає 19 штатних науково-педагогічних працівників (із них 1 доктор наук, професор, та 15 кандидатів наук (з них 10 мають вчене звання доцента). Науково-педагогічні працівники кафедри мають значний науково-педагогічний досвід, презентують наукову традицію українського перекладу, є відомими фахівцями в галузі англійської філології та перекладу.

У складі кафедри функціонує навчальна лабораторія сучасних технологій навчання перекладу, ресурсний центр. В освітньому процесі студентами використовуються 39 комп’ютерів, 8 мультимедійних проекторів, інтерактивна дошка.


З 2022 р. кафедра виконує НДР «Сучасна парадигма дослідження тексту та дискурсу і підготовка перекладачів». Термін виконання: 01.09.2022 – 30.06.2027. Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Сидоренко С.І. Кафедра має договір про співпрацю з Сілезьким університетом в м. Катовіце (Польща).