Навчальна лабораторія сучасних технологій навчання перекладу

Завідувач лабораторії

БАРАБАШ Олена Володимирівна

Мета діяльності

 • технічна та методологічна підтримка освітнього процесу, його комп’ютеризація;
 • створення сучасного навчального середовища шляхом, зокрема, запровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
 • участь в організації та проведенні наукових та професійно-орієнтованих заходів;
 • організація профорієнтаційних заходів для абітурієнтів;
 • створення на кафедрі сучасних умов для самостійної роботи студентів, зокрема з навчання усного перекладу.

Основні завдання:

 • Сприяння підвищенню якості підготовки фахівців шляхом забезпечення практично орієнтованого, наближеного до реальних умов роботи мультимедійного навчального середовища, що дозволяє студентам актуалізувати теоретичні знання в галузі філології та перекладу та набути практичних навичок перекладацької діяльності.
 • Запровадження в навчальний процес новітніх методик навчання усного та комп’ютерного перекладу.
 • Мультимедійне забезпечення практичних занять з професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 035 «Філологія», зокрема, з дисциплін «Сучасні інформаційні технології в перекладацькій діяльності», «Практика перекладу галузевої літератури», «Практика усного перекладу», «Переклад в авіаційній галузі», «Редагування перекладів» тощо.
 • Здійснення контролю за своєчасним оновленням інформаційного фонду кафедри, поповнення кафедрального ресурсного центру та електронного репозитарія сучасними навчально-методичними матеріалами.
 • Облік стану та наявності навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри.
 • Організаційна та методична підтримка проведення позааудиторних наукових та освітніх заходів кафедри; створення умов для розвитку творчих дослідницьких здібностей студентів.
 • Допомога студентам в підготовці курсових та кваліфікаційних робіт.
 • Профорієнтаційна робота з майбутніми абітурієнтами.
 • Організаційна та технічна підтримка проведення захистів курсових та кваліфікаційних робіт.
 • Проведення комп’ютерно-перекладацької практики для студентів денної та заочної форм навчання.
 • Методична та інформаційна допомога студентам заочної форми навчання.
 • Організаційна та інформаційна підтримка індивідуальної та самостійної роботи здобувачів.
  Проведення тестових форм контролю знань студентів, що потребують використання комп’ютерного та мультимедійного обладнання.
 • Підтримання в актуальному стані та поповнення банку автентичних навчальних аудіо та відеоматеріалів для навчання перекладу.
 • Забезпечення належного технічного стану та коректного функціонування комп’ютерного та мультимедійного обладнання кафедри, його антивірусний захист, своєчасне оновлення програмного забезпечення.

Контакти:

НАУ, корпус 8а, ауд. 8а-1411
Тел. +38 (044) 406 72 81
E-mail: 4953342@npp.nau.edu.ua