Кадровий склад

Liana Budanova

Доктор педагогічних наук, професор

Сфера наукових інтересів: моніторинг якості навчання в зарубіжних країнах, оцінювання якості професійних знань

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: понад 170

Науково-метричні профілі:
ScopusWeb of ScienceGoogle ScholarResearchGate, ORCID

Останнє підвищення кваліфікації: 

21.01.2021 – 09.04.2021 «Теорія та практика дистанційного навчання», ІПКСФ НФаУ м. Харків (150 год.)
08.02.2021 – 18.03.2021 «Удосконалення методики навчання латинської мови в закладах вищої медичної (фармацевтичної) освіти», Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава (180 год.)
10.06.2019 – 12.07.2019 «Educational systems, organization educational process in the multicultural environment», м. Прага, Чехія (180 год.)

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Наукові публікації

 • T. Shyteyeva, S. Gubar, N. Smielova, E. Bezchasnyuk, L. Budanova. The analysis of the permeability process of calcium antagonists in developing transdermal forms with a cardiovascular effect // Pharmacia 68 (1) : 189-193, 27 January 2021 (Web of Science and Scopus)
 • Budanova L.G. Filyanina N., Nosyk O., Andriyenko M., Slepchenko A., Zastrozhnikova I. // Public management in the activity of educational institutions in the context of autonomy of their work (under the conditions of crises and Covid-19). Published in  Systematic Reviews in Pharmacy,  Vol. 11, Issue 10, Oct-Nov 2020. Р. 328-334. (Scopus)
 • S. Gubar, A.Materiienko,N. Smielova, L. Budanova,V. Georgiyants. Development of New Approach for Standardization of the Herb Centarium erythraea Rafn. by High Performance Liquid Chromotography // Turkish Journal of Pharmaceutical Science December 2020 : 17 (6) : 593-598 (Web of Science and Scopus)
 • I.Bezruk, A.Kotvitska, I.Korzh, A.Materiienko, S.Gubar, L. Budanova L. Ivanauskas , I.Vishnevsky, V. Georgiyants Combined Approach to the Choice of Chromatographic Methods for Routine Determination of Hederacoside C in Ivy Leaf Extracts, Capsules, and Syrup // Journal of Scientia Pharmaceutica (published in May 2020). (Web of Science and Scopus)
 • Filiptsova O., Litovchenko O., Luchko E., Galiy L., Dyomina Y., Budanova L., Filyanina N. Journal of the Anatomical Society of India, 2019. (Web of Science)

Наукові публікації у наукових виданнях України категорії «Б»

 • А.А. Котвіцька, Л.Г. Буданова Генеза ідеї виявлення та навчання інтелектуально-здібної особистості // Зб. Наук пр. Науковий часопис Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, 2021 – Випуск 79. Том 1 – Київ : вид-во «Гельватика» с. 167-171.
 • А.А. Котвіцька, Л.Г. Буданова Аналіз еволюції вітчизняної інноватики та теорії реалізації нововведень під час вивчення іноземних мов// Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Зб. наук. праць. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 74. Том 1. – с.98-103
 • А.А. Котвіцька, Л.Г. Буданова Використання науково-метοдοлοгічних підхοдів у навчально-виховному процесі під час мοнітοрингуякοсті навчальних дοсягнень майбутніх фахівців фармацевтич.ної галузі // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Зб. наук. праць. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 68. Том 2. – с.38-42
 • А.А. Котвіцька, Л.Г. Буданова Освітньо-виховні можливості інноваційних технологій у процесі вивчення іноземних мов здобувачами вищої фармацевтичної освіти // Актуальні питання гуманітарних наук. Зб. наук. праць. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27. Том 3.– с. 145-150
 • Буданова Л.Г. Іноземні мови в системі підготовки майбутніх фахівців фармацевтичної галузі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 68: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – 254с – с. 29-33
 • Буданова Л.Г. Формування професійної-орієнтованої іншомовної компетенції у здобувачів вищої фармацевтичної освіти // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. /Запоріжжя : КПУ, 2018, № 58 – 59 (111-112). – с. 333-339
 • Буданова Л.Г. Зміст практичної підготовки з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» у Національному фармацевтичному університеті. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. /Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. № 58 (111) – 59(112)
 • Буданοва, Л.Г. Кοнцепція рοзвитку вищοї фармацевтичнοї οсвіти / Л.Г. Буданοва // Педагοгіка та психοлοгія: Зб. наук. пр. – Х.: ХНПУ імені Г.С. Скοвοрοди, 2016. – № 52. – С. 97-107.
 • Буданοва, Л. Г. Οрганізаційні питання мοнітοрингу якοсті базοвих знань студентів спеціальнοсті «Фармація» у вищих навчальних закладах / Л. Г. Буданοва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький дер-жавний педагοгічний університет імені Г. Скοвοрοди: Зб. наук. пр. – К.: Гнοзис, 2016. – Дοдатοк 1 дο Вип. 36, Тοм VII (67) – С. 161-170.
 • Буданοва, Л.Г. Пοрівняльна характеристика тенденцій рοзвитку мοнітοрингу якοсті навчальних дοсягнень студентів за спеціальністю «Фар-мація» в університетах країн Східнοї Єврοпи та фармацевтичнοму універси-теті (фармацевтичних факультетах медичних ВНЗ) Україні / Л. Г. Буданοва // Педагοгіка фοрмування твοрчοї οсοбистοсті у вищій і загальнοοсвітній шкοлах: Зб. наук. пр. – Запοріжжя: КПУ, 2016. – № 46 (99). – С. 296–203.
 • Буданοва, Л.Г. Аналіз тенденцій οрганізації та прoвeдeння діаг-нoстики якoсті навчальних дοсягнень майбутніх фармацевтів / Л. Г. Буданοва // Педагοгіка вищοї та середньοї шкοли: Зб. наук. пр. ДВНЗ «Кривοрізький націοнальний університет»– Кривий Ріг: ТΟВ НВП «Інтерсервіс», 2016. – № 48 – С. 7-12.
 • Буданοва, Л. Г. Дοсвід мοнітοрингу якοсті навчальних дοсягнень студентів за спеціальністю «Фармація» в університетах країн Східнοї Єврοпи / Л.Г. Буданοва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький дер-жавний педагοгічний університет імені Г. Скοвοрοди: Тематичний випуск «Міжнарοдні Чепланівські психοлοгο-педагοгічні читання»: Зб. наук. пр. – К.: Гнοзис, 2016. – Дοдатοк 3 дο Вип. 36, Тοм ІІ (18). – С. 235-244.
 • Буданοва, Л.Г. Наукοвο-метοдοлοгічні підхοди дο дοслідження за-сад мοнітοрингу якοсті навчальних дοсягнень студентів спеціальнοсті «Фар-мація» в університетах країн Східнοї Єврοпи / Л. Г. Буданoва // Зб. наук пр. Націοналь¬нοї академії Державнοї прикοрдοннοї служби України – Хмельни-цький: НАДПСУ, 2016. – № 1(3). – С. 19-30.
 • Буданοва, Л.Г. Мοнітοринг якοсті навчальних дοсягнень студентів спеціальнοсті «Фармація» у вищих навчальних закладах Східнοї Єврοпи / Л. Г. Буданοва // Наук. журнал Педагοгічні науки: теοрія, істοрія, іннοваційні технοлοгії – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – № 1 (55). –
 • С. 377-384.
 • Буданοва, Л.Г. Специфіка οрганізації прοфесійнοї підгοтοвки майбу-тніх фармацевтів у східнοєврοпейських вищих навчальних закладах / Л.Г. Буданοва // Педагοгіка та психοлοгія: Зб. наук. пр. – Х.: ХНПУ імені Г. С. Скο¬вοрοди, 2015. – № 47. – С. 62-72.
 • Буданοва, Л.Г. Мοнітοринг якοсті ключοвих кοмпетенцій майбутніх фармацевтів / Л. Г. Буданοва // Педагοгіка фοрмування твοрчοї οсοбистοсті у вищій і загальнοοсвітній шкοлах: Зб. наук. пр. – Запοріжжя: КПУ, 2015. – № 42 (95). – С. 81-86.
 • Буданοва, Л.Г. Рοль і місце мοнітοрингу якοсті базοвих знань в під-гο¬тοвці майбутніх фармацевтів / Л.Г. Буданοва // Педагοгіка та психοлοгія: Зб. наук. пр. –Х.: ХНПУ імені Г. С. Скοвοрοди, 2015. – № 51. – С. 12-21.
 • Буданοва, Л.Г. Зміст, засοби і структура діагнοстування рівня під-гο¬тοвки майбутніх фармацевтів у вищих навчальних закладах схід-нοєврοпейських країн / Л. Г. Буданοва // Педагοгіка вищοї та середньοї шкοли: Зб. наук. пр. – Кривий Ріг: ТΟВ НВП «Інтерсервіс», 2015. – № 46. – С. 247-252.
 • Буданοва, Л.Г. Світοві тенденції підгοтοвки фармацевтів у вищих навчальних закладах. / Л.Г. Буданοва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Пере-яслав-Хмельницький державний педагοгічний університет імені Г. Скοвοрοди: Зб. наук. пр. – К.: Гнοзис, 2015. – Дοдатοк 1 дο Вип. 35, Тοм І (61) – С. 37 – 45.
 • Буданοва, Л.Г. Визначення пοнять «мοнітοринг» та «мοнітοринг οсвіти» в сучасній педагοгіці / Л.Г. Буданοва // Педагοгіка фοрмування твοрчοї οсοбистοсті у вищій і загальнοοсвітній шкοлах: Зб. наук. пр. – Запοріжжя: КПУ, 2014. – № 34 (87). – С. 85-91.
 • Буданοва, Л.Г. Педагοгічний мοнітοринг як засіб управління якістю οсвіти / Л.Г. Буданοва // Педагοгіка фοрмування твοрчοї οсοбистοсті у вищій і загальнοοсвітній шкοлах: Зб. наук. пр. – Запοріжжя: КПУ, 2014. – № 35 (88). – С. 102-108.
 • Буданοва, Л.Г. Οсοбливοсті прοфесійнοї підгοтοвки студентів для фар¬мацевтичнοї галузі в Україні / Л.Г. Буданοва // Педагοгіка фοрмування твοрчοї οсοбистοсті у вищій і загальнοοсвітній шкοлах: Зб. наук. пр. – Запοріжжя: КПУ, 2014. – № 36 (89). – С. 110-118.

Навчально-методичні публікації

 • Budanova, L. G. English Proficiency for Physiotherapy Students: the textbook for applicants for higher education / L. G. Budanova, S. V. Zhurkina, I. V. Kolyada. – Kharkiv : NUPh, 2021. – 98 p.
 • Budanova, L. G. Essential Pharmacy English in Use: self-study book (for French and Russian speaking international students). Part I: non-chemical subjects / L. G. Budanova, N. V. Plotnikova. – Kharkiv : NUPh, 2020. – 113 p.
 • Англо-український та україно-англійський термінологічний словник із фармацевтичної термінології “Крок 1. Фармація” Котвіцька А.А., Федосов А.І., Крутських Т.В., Буданова Л.Г. – Харків, НФаУ, 2019. – 248 с.
 • L. G. Budanova, English in Pharmacy: a guide for pharmacy students: the textbook for applicants for higher education / L. G. Budanova, S. V. Zhurkina, I. V. Kolyada. – Kharkiv : NUPh, 2018. – 365 p.
 • L. G. Budanova, English Proficiency for Pharmacy Students: the textbook for classroom and individual work of applicants for higher education / L. G. Budanova, S. V. Zhurkina, L. A. Torianyk et al. – Kharkiv: NUPh, 2018. – 252 p. (гріф МОН лист № 1/11-23.2-32 від 12.07.2018 р.)
 • Буданοва, Л. Г. Мοнітοринг якοсті навчання студентів за спеціальністю «Фармація» в університетах країн Східнοї Єврοпи: мοнοграфія / Л. Г. Буданοва. – Х.: НФаУ, 2016. – 364 с.
 • Методичні рекомендації з професійно-орієнтованої лексики для здобувачів вищої освіти спеціальності «Біотехнології та біоінженерія»  / Л.Г. Буданова, О.О. Чернишенко, О.В. Карасьова – Харків: НФаУ, 2022. – 43 c.
 • Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Англійська мова» (спеціальності 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг) / Л. Г. Буданова, Н. В. Плотнікова, Л. В. Семенова, В. В. Чітішвілі. – Харків : НФаУ, 2021. – 31 p.
 • Budanova, L.G. A guide for veterinary students / L. G. Budanova, N. V. Latunova. – Kharkiv : NUPh, 2021. – 52 p.
 • Англійська мова. Методичні рекомендації для підготовки до ПМК студентів спеціальності «Лабораторна діагностика» / Л. Г. Буданова, В. В. Чітішвілі, Л. В. Семенова, Н. В. Латунова, О. О. Чернишенко. – Харків : НФаУ, 2021. – 29 c.
 • Англійська мова. Методичні рекомендації з професійно-орієнтованої лексики для студентів спеціальності «Лабораторна діагностика» / Л. Г. Буданова, Л. В. Семенова, Л. А.Торяник, О. О. Чернишенко, В. В. Чітішвілі. – Харків : НФаУ, 2021. – 31 c
 • Методичні рекомендації до проведення практичних занять : з навчальної дисципліни «Англійська мова» (спеціальності 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг) / Л. Г. Буданова, Н. В. Плотнікова, Л. В. Семенова, В. В. Чітішвілі. – Харків : НФаУ, 2021. – 57 c.
 • Науково-методичні рекомендації для викладачів та здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Англійська мова» / Л. Г. Буданова, О. О. Чернишенко, Л. В.Семенова, В. В.Чітішвілі. – Харків : НФаУ, 2021. – 30 c.
 • A guide for management students in English final test / L. G. Budanova, N. V. Latunova, O. V. Sherbina, V. V. Chitishvili. – Kharkiv : NUPh, 2021. – 35 p.
 • Budanova, L. G. English for students of technologies of pharmaceutical preparations : methodological recommendations for applicants for higher education / L. G. Budanova, S. V. Zhurkina, I. V. Kolyada. – Kharkiv : NUPh, 2020. – 44 p.
 • Test yourself : the collection of tests in English vocabulary for independent students’ work / L. G. Budanova, O. V. Shcherbina, O. V. Karasyova, N. V. Latunova. – Kharkiv : NUPh, 2020. – 64 p.
 • Grammar tests for foreign students (Part II) : methodological recommendations for the 1-st year foreign student s’ independent work / L. G. Budanova [et all.]; ed. by L. G. Budanova. – Kharkiv : NUPh, 2020. – 47 p.
 • Grammar tests for foreign students. Part I : tests book / L. G. Budanova, N. V. Latunova, O. V. Karasyova, O. V. Sherbina. – Kharkiv : NUPh, 2020. – 40 p.
 • Англійська мова. Ділова англійська мова у сфері фармації : наук.-метод. рек. для здобувачів вищої освіти,аспірантів та викладачів / Л. Г. Буданова, К. В. Внукова, Л. В. Семенова, В. В. Чітішвілі – Харків : НФаУ, 2020. – 24 с.
 • Буданова, Л. Г. Методи та прийоми вивчення англійської лексики : наук.-метод. рек. / Л. Г. Буданова, С. В. Журкіна, І. В. Коляда. – Харків : НФаУ, 2020. – 31 с
 • Англійська мова. Модуль 1: метод. рек. для роботи з відеоматеріалами для здобувачів вищої освіти першого року навчання / Л. Г. Буданова, К. В. Внукова, Л. В. Семенова, В. В. Чітішвілі. – Харків : НФаУ, 2020. – 36 c.
 • Budanova, L. G. English test items for pharmaceutical terminology to “Krok 1. Pharmacy” for the foreign applicants for the higher education” / L. G. Budanova, L. A. Toryanuk, S. V. Efremov. – Kharkiv : NUPh, 2020. – 44 p.
 • Budanova, L. G. Final module tests preparation (English for TPhP students) : methodological recommendations for applicants for higher education / L. G. Budanova, I. V. Kolyada., S. V. Zhurkina. – Kharkiv : NUPh, 2020. – 30 p.
 • Budanova, L. G. English for physiotherapy students : methodological recommendations for applicants for higher education / L. G. Budanova, S. V. Zhurkina, I. V. Kolyada. – Kharkiv : NUPh, 2020. – 30 p.
 • Збірник тестових завдань з ангійської грамматики з навчальної дісциплини «Англійська мова за професійним спрямуванням» / Л. Г. Буданова, Н. В. Латунова, І. С. Латунов, О. В. Карасьова. – Харків : НФаУ, 2019. – 48 с.
 • English grammar tests : methodological recommendations for students’ independent work / L. G. Budanova, O. V. Karasyova, N. V. Latunova, I. S. Latunov ; ed. by L. G. Budanova. – Kharkiv : NUPh, 2019. – 63 p.
 • Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисциплін «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів дистанційної, денної та заочної форм навчання / Л. Г. Буданова, К. В. Внукова, Л. В. Семенова, М. Ф. Чемоданова. – Харків : НФаУ, 2019. – 46 с.
 • Англійська мова. Розвиток навичок читання, розуміння та перекладу наукових текстів за фахом : метод. рек. для здобувачів вищої освіти та викладачів / Л. Г. Буданова, К. В. Внукова, Л. В. Семенова, М. Ф. Чемоданова. – Х. : НФаУ, 2019. – 35 с.
 • Budanova, L. G. Test your vocabulary : the collection of tests for independent students’ work / L. G. Budanova, O. V. Shcherbina. – Kharkiv : NUPh, 2019. – 48 p.
 • Rules of writing a scientific article and thesis in english : scientific methodological recommendations for students / L. G. Budanova, К. V. Vnukova, L. V. Semenova, М. F. Chemodanova. – Kharkiv : NUPh, 2019. – 30 p.
 • Budanova, L. G. Guidelines for English in Proficiency with video items for the University students / L. G. Budanova, L. A.Toryanik, S. V. Efremov : methodical manual. – Kh. : NPHaU. – 48 p.
 • Budanova, L. G. English items for licensing examination preparing to “Krok 1. Pharmacy” : a self – assessment practice test – book for pharmacy applicants / L. G. Budanova, L. A. Toryanik, S. V. Efremov. – Kharkiv : NPhaU, 2019. – 74 p.
 • Англійська мова : метод. рек. до практ. занять для здобувачів вищої освіти / Л. Г. Буданова [та ін.]. – Х. : НФаУ, 2018. – 34 с.
 • English guidelines for correspondence students : метод. рек. / Л. Г. Буданова, О. В. Карасьова, Л. А. Торяник, І. С. Латунов, С. В. Єфремов. – Х. : НФаУ, 2018. – 92 с.
 • Budanova, L. G. Module 3 Grammar: Theory and Practice : methodological recommendations for applicants for higher education / L. G. Budanova, S. V. Zhurkina, I. V. Kolyada. – Kharkiv : NUPh, 2018. – 45 p.
 • Preparing for final module tests : methodological recommendations for applicants for higher education / L. G. Budanova, S. V. Zhurkina, I. V. Kolyada. – Kharkiv: NUPh, 2018. – 34 p.
 • Spoken English for Pharmacy Students : Методичне рекомендації з розвитку навичок монологічного усного мовлення / Л. Буданова, К.Внукова, С. Єфремов, С. Журкіна, І. Латунов Харків.: НФаУ, 2017. – 50с.
 • Метοдичні рекοмендації з підгοтοвки дο ліцензійних інтегрοваних іспитів за спеціальністю «Фармація»/ А Кοтвіцька, С. Οгарь, Л. Буданова. – Харків.: НФаУ, 2014. –18 с.
 • Метοдοлοгія ствοрення якісних стандартизοваних тестів для діагнο¬стики навчальних дοсягнень студентів / В.Черних, С. Οгарь, Л. Буданова – Харків: НФаУ, 2013. – 32 с.

Кандидат філологічних наук

Сфера наукових інтересів: порівняльне мовознавство; міжкультурна комунікація; граматика англійської мови; викладання іноземних мов; ІКТ навчання.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 18

Науково-метричні профілі:
Google Scholar, ResearchGate, ORCID

Останнє підвищення кваліфікації:

10.2019 – 12.2019 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка “Сучасні технології викладання іноземних мов у закладах вищої освіти”

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Наукові публікації

 • Галій Л.Г., Головня Д.А. Переклад одиниць розмовної лексики у публіцистичних текстах // Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції International scientific innovations in human life (11-13 травня 2022). – Манчестер : Cognum Publishing House, 2022. – C. 643-650.
 • Галій Л.Г., Єнчева Г.Г., Семигинівська Т.Г. Структурні особливості авіаційних полілексемних термінів // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія Філологія. Журналістика: збірник наукових праць. – Київ: Гельветика, 2021. – Т. 32 (71) №3. – С. 82-94. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Галій Л.Г. Роль теорії міжкультурної комунікації в системі підготовки студентів-філологів //  Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць. – Запоріжжя: КПУ, 2021. – Вип. 76. – Т. 1. – С. 8-13. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Галій Л.Г., Єнчева Г.Г., Томашевська Є.О. Фразеологічні одиниці з топонімічним компонентом : лінгво-культурологічний та перекладознавчий аспект // Актуальні питання гуманітарних наук:  міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Гельветика, 2021. – Вип. 38. – С. 82-94. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Галій Л.Г., Дольник І.М. Проблеми локалізації українських веб-сайтів (на матеріалі веб-сайтів українських бюро перекладів) // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наук. праць. – К.: Аграр Медіа Груп, 2021. – С. 142-148.
 • Галій Л.Г., Дольник І.М. Два переклади оповідання Катерини Калитко «Вода»: особливості лексикографічних засобів і індивідуального сприйняття // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: збірник наук. праць. –  Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – № 47. – Том 1. – С. 62-67. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Галій Л., Мартинюк В. Відтворення ідіостилю Стівена Кінга у перекладі (на матеріалі романів «11.22.63» та «Історія Лізі») // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць. – К.: Аграр Медіа Груп, 2018. – С. 221-225.
 • Typological structure as a Model to Study Languages in Contrast // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Випуск 18. – Київ, 2018. – С. 46-60. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Halii L.H. The evolution of pronominal constructions with 4 and more components in English // Science And Education A New Dimension. – Philology V(35). – Budapest, 2017. – Issue 125. – P. 29-32.
 • Галій Л., Шачковська Т. Типові помилки систем машинного перекладу // Фаховий та художній переклад: Теорія, Методологія, Практика: зб. наук. пр. [за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Agrar Media Group, 2017. – С. 99-103.
 • Галій Л., Мартинюк В. Відтворення лексичних одиниць української мови, що належать пострадянському періоду, в англомовному дискурсі // Фаховий та художній переклад: Теорія, Методологія, Практика: зб. наук. пр. [за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Agrar Media Group, 2017. – С. 95-99.
 • Галий Л.Г. Инварианты местоименных конструкций с глаголом в современном английском языке // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по материалам XLVIII междунар. науч.-практ. конф. – №5 (44). – М. : Интернаука, 2016. – С. 155-
 • 159.
 • Галій Л.Г. Переклад багатокомпонентних займенникових конструкцій (на матеріалі роману “A Study in Scarlet” Артура Конан Дойля) // Фаховий та художній переклад: Теорія, Методологія, Практика: зб. наук. пр. [за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. – С. 88-91.
 • Галій Л.Г. Семантико-генетична характеристика присвійних займенників в сучасній англійській та українській мовах // Science And Education A New Dimension. – Philology II(6). –  Budapest, 2014. – Issue 29. – P. 32-35.
 • Галій Л.Г. Еволюція сполучувальних властивостей займенника у багатокомпонентних конструкціях у 19–21 ст. // Матеріали першої міжнародної конференції «Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі». – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 36–39.
 • Галій Л.Г. Конструкції з присвійними займенниками в сучасній англійській та українській мовах // Мова і культура : науковий журнал [гол. ред. Д.С. Бураго]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. 1 (169). – С. 241–247. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Галий Л.Г. Развитие структур с возвратным местоимением в английском языке в XVIII–XXI ст. // Научная дискуссия : вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : сб. ст. по материалам ХХIII международной заочной научно-практической конференции. – М. : Изд «Международный центр науки и образования», 2014. – № 4 (23). – С. 115–119.
 • Галий Л.Г. Словосочетания с прономинативным компонентом в современном английском языке // Научная дискуссия : вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : сб. ст. по материалам ХХ международной заочной научно-практической конференции. – М. : Изд «Международный центр науки и образования», 2014. – № 1 (20). – С. 80–87.

Навчально-методичні публікації

 • Основи теорії міжкультурної комунікації: практикум. – К.: НАУ, 2021. – 64 с.
 • Практична граматика англійської мови: навч. посібник / Л.Г. Галій, І.М. Дольник. – Київ: НАУ, 2019. – 92 с.
 • Практика перекладу галузевої літератури: практикум. – К.: НАУ, 2019. – 56 с.

Кандидат філологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: філологія; когнітологія; когнітивна лінгвістика; лінгвокультурологія; переклад.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 80

Науково-метричні профілі:
Web of Science, Google Scholar, ResearchGate, ORCID

Останнє підвищення кваліфікації:

03.05.2022 – 13.06.2022 Національний університет «Одеська юридична академія», Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Програма «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні» (180 год. / 6 кредитів)
Свідоцтво про підвищення кваліфікації ADV-030541-OLA від 13.06.2022

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Наукові публікації

 • Головня А.В. ВИДИ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА СФЕРИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ / Головня А.В., Гастинщикова Л.О., Щербина А.В. // «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського», Том 33 (72) № 4 Ч.2, 2022. – С. 11-18.  (наукове фахове видання категорії Б)
 • Головня А.В., Гастинщикова Л.О., Щербина А.В. ПЕРЕКЛАД КІНОДИСКУРСУ НА МАТЕРІАЛІ СЕРІАЛУ “ФЕРЗЕВИЙ ГАМБІТ” НА ПЛАТФОРМІ NETFLIX: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ / Головня А.В., Гастинщикова Л.О., Щербина А.В. // «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського», Том 33 (72) № 2 Ч.2, 2022. – С. 5-12. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Поліщук Н.О., Головня А.В. Відтворення термінології сомельє у перекладі / Поліщук Н.О. Головня А.В. // «Закарпатські філологічні студії», Том 2, Випуск 2, 2022. – С. 200 – 204  (наукове фахове видання категорії Б)
 • Holovnia A.V., Kovalenko S.S. Linguostylistic Means of the Pragmatic Influence on the Audience (based on the speech by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy in the Knesset) / Alla Holovnia, Sophia Kovalenko // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія.: Зб. н. праць. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». – 2022. – № 54. – С. 30–33. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Golovnia A., Shurma S. WAR or PANIC? Using metaphors for legitimizing Ukrainian and Belarusian governmental actions during the COVID-19 Pandemic // PALA Nottingham 2021. Book of Abstracts, P. 45
 • Golovnia A. V., Shcherbyna A. V. Syntactic Means of Suspense Creating (Based the Novel by Noah Howley Before The Fall) / Alla Golovnia, Anna Shcherbyna. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія.: Зб. н. праць. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». – 2021. – № 48. – Том 1. – С. 42–46. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Головня А.В., Щербина А.В., Гастинщикова Л.О. Абревіатури в сучасній англійській авіаційній терміносистемі: шляхи утворення та особливості функціонування / Головня А.В., Щербина А.В., Гастинщикова Л.О. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 36. Том 1. – С. 132 – 139. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Golovnia A. “Lexical-stylistic means of emotional influence on the readers of perfumery industry texts” / Alla Golovnia // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер­жавного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27. Том 2. – С. 33 – 40. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Golovnia A. V. TEXT IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT SUCCESS IN THE NOVEL “ELON MUSK. TESLA, SPACEX, AND THE QUEST FOR A FANTASTIC FUTURE” BY ASHLEE VANCE / Alla Golovnia. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія. : Зб. н. праць. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». – 2019. – № 43. – Том 4. – С. 169–173. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Golovnia A. CONCEPTUAL ANALYSIS OF THE PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF BILLY MILLIGAN’S MULTIPLE PERSONALITY EVOLUTION / Alla Golovnia. // Odessa Linguistic Journal. – 2018. – №11. – С. 21–28. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Golovnia A. Linguostylistic Means of Emotional Influence on the Audience and Their Rendering at Translation (Based on the English-Language Political Speeches of Petro Poroshenko) / Alla Golovnia. // Південний архів (філологічні науки). : Зб. н. праць. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». – 2018. – № LXXIV. – С. 193–196. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Golovnia A. V. Peculiarities of Fanciful Images Creation in the Novel by Ransom Riggs “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children / Alla Golovnia. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія. : Зб. н. праць. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». – 2018. – № 33. – Том 1. – С. 161–163. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Golovnia A. V. Golovnia A. V. Means of Expressiveness in Film Titles and their Translation Features / A. V. Golovnia. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Зб. наук. пр. [у 2-х т.]. –Видавничий дім «Гельветика». – 2017. – №27, Том 2. – С. 154–156. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Golovnia A.V. “University instructor’s factor in shaping interpreter’s competence” // Scientific and pedagogic internship “Philological education in modern university – project-based approach to the work organization according to the guidelines of the European qualifications framework (experience of Danubius University)”, Sladkovicovo, Slovak Republic, April 26-28, 2017. – P. 12-15.
 • Golovnia A. Liguocultural Space of the Prose of Rudyard Kipling // Cognition and Poetics Conference 2013; 25-27 April 2013 / Osnabrueck University, Germany. – 2013. – P. 65.
 • Головня А.В., Шурма С.Г. Опозиція СВІЙ / ЧУЖИЙ в англомовних та україномовних перекладах статей про Україну // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – 2014. – С. 46-53. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Головня А.В. Концепты индийской и английской культур в художественной прозе Редьярда Киплинга // Лингвоконцептология: перспективные направления : [Монографія]. – Луганск: Изд-во ГУ «ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2013. – С. 473-489.
 • Головня А.В. Концепты индийской и английской культур в художественной прозе Редьярда Киплинга // Лингвоконцептология: перспективные направления : монография / авт. кол. А.Э. Левицкий, С.И. Потапенко, О.П. Воробьева и др. – Луганск: Изд-во ГУ “ЛНУ имени Тараса Шевченко”, 2013. – С. 473-489. (наукове фахове видання категорії Б)

Навчально-методичні публікації

 • Гудманян А.Г., Гонта І.А., Головня А.В., Журавльова О.М., Сітко А.В., Шурма С.Г.. Практика перекладу галузевої літератури: навч. посібник / А.Г. Гудманян, І.А. Гонта, А.В. Головня та ін. – К.: НАУ, 2021. – 280 с. 
 • Гудманян А.Г., Гонта І.А., Головня А.В., Журавльова О.М., Сітко А.В., Шурма С.Г.. Практика перекладу галузевої літератури: навч. посібник / А.Г. Гудманян, І.А. Гонта, А.В. Головня та ін. – К.: НАУ, 2019. – 280 с.
 • Головня А. Словотвір англійської мови / Алла Головня. Київ.: – Арій. – 2019. – 48 с.
 • Головня А., Шурма С. Країнознавство. GREAT BRITAIN  / Алла Головня, Світлана Шурма. – К. : Арій, 2019. – 64 с.
 • Головня А., Шурма С. Країнознавство. USA / Алла Головня, Світлана Шурма. – К. : Арій, 2019. – 64 с.
 • Сітко А.В., Головня А.В., Семигінівська Т.Г., Тіщенко О.В. Практична граматика англійської мови для студентів спеціальності «Переклад»  у 2-х томах. / А.В. Сітко, А.В. Головня, Т.Г. Семигінівська, О.В. Тіщенко; за заг. ред. А.Г. Гудманяна. – Вінниця: Нова Книга, 2018. – 528 c., 368 с.
 • Шурма С., Головня А. English speaking countries. Англомовні країни світу. Країнознавство / Світлана Шурма, Алла Головня. К.: Арій, 2018. – 256 с. – іл.
 • Головня А., Шурма С. Пунктуація англійської мови / Алла Головня, Світлана Шурма. – К. : Арій, 2017. – 48 с.
 • Головня А., Шурма С. Ділові переговори англійською мовою / Алла Головня, Світлана Шурма. – К. : Арій, 2017. – 64 с.
 • Сітко А.В., Головня А.В., Шурма С.Г., Тіщенко О.В. Практична граматика англійської мови для студентів спеціальності «Переклад»  у 2-х томах. / А.В. Сітко, А.В. Головня, С.Г. Шурма, О.В. Тіщенко; за заг. ред. А.Г. Гудманяна. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 528 c., 368 с.

Кандидат філологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: перекладознавство; методологія перекладу; теорія перекладу; дидактика перекладу; галузевий переклад; термінознавство.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 59

Науково-метричні профілі:
ScopusGoogle ScholarResearchGate, ORCID

Останнє підвищення кваліфікації:

15.02. – 16.03. 2021 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови.
ОПП «Вивчення перспективного педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій навчання та ознайомлення з найновішими досягненнями науки і перспективами їх розвитку» (180 год. / 6 кредитів)
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1338-20

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Наукові публікації

 • Єнчева Г.Г. Концептуальний апарат терміносистеми ІСАО як складової частини фахової мови авіації / Г.Г. Єнчева, Т.Г. Семигінівська // Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. № 81. – С. 129-134. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Єнчева Г.Г. Переклад нормативних документів Всесвітньої організації охорони здоров’я: термінологічні абревіатури та акроніми / Г.Г. Єнчева, Т.Г. Семигінівська // Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного університету. Серія «Філологія» : зб. наук. праць. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 47. – С. 115-119. DOI: 10.32841/2409-1154.2021.47-3.26 (наукове фахове видання категорії Б)
 • Єнчева Г.Г. Когнітивний аспект перекладу ад’єктивних і дієслівних авіаційних термінів / Г.Г. Єнчева, Т.Г. Семигінівська // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: зб. наук. праць. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 36. – С. 157-161. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/36-1-24 (наукове фахове видання категорії Б)
 • Yencheva Н.,  Semyhinivska T. Terminology content specifics of the mental lexicon of the professional aviation language translators / H. Yencheva, T. Semyhinivska // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, 2021, V. 43. № 6. – P. 129-135. DOI https://doi.org/10.23856/4318
 • Єнчева Г. Г., Галій Л. Г., Томашевська Є. О. Фразеологічні одиниці з топонімічним компонентом : лінгво-культурологічний та перекладознавчий аспект. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2021. Вип. 38. С. 84–92. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Єнчева Г. Г. Семигінівська Т. Г. Переклад нормативних документів Всесвітньої організації охорони здоров’я: термінологічні абревіатури та акроніми. Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного університету. Сер. Філологія. 2021. Вип. 47. С. 115–119.
 • Гудманян А. Г., Єнчева Г. Г. Структурні особливості авіаційних полілексемних термінів та їх переклад. Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. 2021. Вип. 2 (20). С. 46–55. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Струк І., Єнчева Г. Феномен мовної аномалії: авторська/перекладацька креативність чи відхилення від норми? Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К. : Університет «Україна», 2016. – Вип. 34. – С. 69-80. У фаховому виданні.
 • Гудманян А., Струк І., Єнчева Г. Граматичні аномалії мови в перекладах. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). 2016. Vol. 1. 2(6). P. 170–174.
 • Ковтун О., Єнчева Г. Структурно-семантичні особливості аналітичних номінацій авіаційної термінології в аспекті перекладу. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – 2015. – № 3 (304). – С. 27-33. У фаховому виданні.
 • Єнчева Г. Когнітивний дисонанс перекладача та тотожність перекладу. Нова філологія: зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Вип.57. – С. 162-165. У фаховому виданні.

Навчально-методичні публікації

 • Гудманян А., Струк І., Єнчева Г. Галузевий лексикон. Практика перекладу галузевої літератури. Практикум. – К. : НАУ, 2020. – 64 с.
 • Гудманян А., Сітко А., Єнчева Г. Основи перекладознавства. Навчальний посібник для студентів спец. 035 “Філологія”. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 351 с.
 • Гудманян А., Сітко А., Єнчева Г. Вступ до перекладознавства. Навчальний посібник для студентів спец. “Переклад”. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 295 с.

Кандидат філологічних наук

Сфера наукових інтересів: нейролінгвістичне програмування; переклад та редагування фахових і художніх текстів; критика перекладу; лінгвофілософські засади перекладацької діяльності.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 15

Науково-метричні профілі:
Web of Science, Google Scholar, ResearchGate, ORCID

Останнє підвищення кваліфікації:

19.11.2018-30.11.2018, науково-педагогічний проект зі стажування за фахом «Філологічні науки», Університет економіки, Стальова Воля (Республіка Польща): «Сучасний процес реформування філологічної освіти в Україні та в країнах ЄС» (180 год. / 6 кредитів)

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Наукові публікації

 • Журавльова О.М. Візуальна література як об’єкт перекладознавчого дослідження. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2022. – Вип. 55 – С.159-161. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Social transformations of speech culture in information age / Artur Gudmanian, Liubov Drotianko, Sergiy Sydorenko, Oksana Zhuravliova and Sergiy Yahodzinskyi // E3S Web of Conferences 135, 03081 (2019). Innovative Technologies in Environmental Science and Education (ITESE-2019). DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503081. (SCOPUS)
 • Журавльова О.М. Гармонізація смислового простору під час перекладу текстів сучасної християнської протестантської літератури / О.М. Журавльова // Наукові записки. Серія «Філологічна». Випуск 36. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 312-313. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Журавльова О.М. Смисловий простір тексту сучасної християнської протестантської літератури в перекладацькому аспекті / О.М. Журавльова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. Випуск 43. – Ч. 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 41-47. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Журавльова О.М. Синергетика тексту як основа оцінювання адекватності перекладу // Науковий вісник Херсонського державного університету: збірник наукових праць. Випуск XIV. – Херсон : ХДУ, 2011. – С. 218-222. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Журавльова О.М. Реалізація інтерпретаційного потенціалу релігійного дискурсу в процесі перекладу // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : збірник наукових праць / наук. ред. Бунчук Б. І. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 506 – 508 : Слов’янська філологія. – С. 32-40. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Журавльова О.М. Переклад як складова процесу інтерпретації тексту // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск Х. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С. 244-249. (наукове фахове видання категорії Б)

Навчально-методичні публікації

 • Практика перекладу галузевої літератури: навч.посібник / А.Г. Гудманян, А.В. Головня, І.А. Гонта, О.М. Журавльова, А.В. Сітко, С.Г. Шурма. – К. : НАУ, 2021. – 280 с.
 • Журавльова О.М. Практичний курс англійської мови : практикум / М.О. Зозуля, Ю.М. Плетенецька. – К. : НАУ, 2014. – 64 с.

Кандидат філологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: граматика англійської мови; перекладознавство; лінгвістична типологія; порівняльна граматика англійської та української мов.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 50

Науково-метричні профілі:
Google Scholar, ResearchGate, ORCID

Останнє підвищення кваліфікації:

22.10.2019 – 20.12.2019 КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Наукові публікації

 • Вербалізація емоцій в перекладі серіалу «Бріджертони». Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. С.І. Сидоренка. – К.: Аграр Медіа Груп, 2021. С. 160-165. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Особливості відтворення метафоричних художніх порівнянь / Т. Крилова //. –  Вчені записки Таврійського національного університету  імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікції». Том 31(7). №2. Київ: ТНУ, 2020. С. 92-97. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Національно-культурна специфіка актуалізації категорії емотивності у перекладі романів М. Етвуд «Оповідь служниці» та «Заповіти» /  Т. Крилова, О. Зіненко //. – Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікції». Том. 31 (70) № 4. Київ: ТНУ, 2020. С. 40-45. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Специфіка відтворення оказіональних порівнянь як елемента ідіостилю Донни Тартт /  Т. Крилова, Ю. Шевченко //. –   Закарпатські філологічні судії  Випуск 3 Том 2 . Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. С. 143-149. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Специфіка відтворення еротизмів як домінанти авторського світогляду Е.Л.Джеймс (на матеріалі трилогії Е.Л.Джеймс «50 відтінків сірого» /  Т. Крилова, І. Купцова //. – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». Вип  № 4. – Херсон: ХДУ, 2018. C. 88-93. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Комунікативні функції окличних речень (на матеріалі творів Роалда Дала) » /  Т. Крилова, І. Купцова //. –  Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXX. – Херсон: ХДУ, 2017. – С. 99-103. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Універсальне граматичне значення перфектності як обє’кт перекладацького аналізу // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна“. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 61 . – 2016. – С.310-312. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Лівостороння валентність дієслова в контрастивному аспекті. / Гудманян А.Г., Крилова Т.В.  // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна“. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 43 . – 2014. – С.150-153. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Структурна персоніфікація в контрастивному аспекті   // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна“. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 35 . – 2013. – С.181-183. (наукове фахове видання категорії Б)

Кандидат філологічних наук

Сфера наукових інтересів: лінгвокраїнознавство, перекладознавство; лінгвостилістика; галузевий переклад; художній переклад; когнітивна лінгвістика.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 44

Науково-метричні профілі:
Google Scholar, ResearchGate, ORCID

Останнє підвищення кваліфікації:

08.02.2021 – 19.03.2021 Scientific and pedagogic internship “Ukrainian traditions and European innovations in the training of future philologists”: Internship proceedings, February 8 – March 19, 2021. Venice, Italy. (180 год. / 6 кредитів)

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Наукові публікації

 • Прагматичний аналіз стереотипних одиниць наукового дискурсу в українсько-англійському перекладі / Ю.М. Плетенецька, О.М. Линтвар // Нова філологія. №85. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 228-233. DOI http://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-85-31. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Лінгвокраїнознавство як необхідна освітня компонента підготовки майбутніх перекладачів / О.М. Линтвар // Актуальні питання іноземної філології. № 16. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 122-127. DOI https://doi.org/10.32782/2410-0927-2022-16-18. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Специфіка перекладу неологізмів Covid-19 українською мовою / О.М. Линтвар, Ю.М. Плетенецька, Н.М. Попович // Закарпатські філологічні студії. Випуск 22. Том 2. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 170-174. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.22.2.31. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Лінгвістичні особливості промов TED Talks в аспекті перекладу / Ю.М. Плетенецька, О.М. Линтвар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, 2021. Вип. 47.  Т.3.  С. 148-152. DOI  https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.47-3.34. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Вербалізація поняттєвих полів концепту “Чорнобиль” твору С. Алексієвич “Чорнобильська молитва” / О.М. Линтвар, Ю.М. Плетенецька // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70) № 4. Частина 3. Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. С. 45-49. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Кінематографічність та засоби її відображення у творах Е. Гемінгвея в оригіналі й перекладі / О.М. Линтвар // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69). № 1. Част. 1. К.: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2019. С. 148-153. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Розмовна лексика С. Жадана у романі «Ворошиловград» в англійському перекладі / А.Г. Гудманян, О.М. Линтвар // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. Випуск 32. Київ: НАУ, 2019. С. 5-11. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Квазіреалії в романі-антиутопії Джорджа Орвелла «1984» у перекладацькому вимірі / О.М. Линтвар, Ю.М. Плетенецька // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.Серія: Філологічні науки (мовознавство): зб. наук. праць. Дрогобич, 2019. № 12.  С. 117-120. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Переклад умовних речень класичного та сучасного романів: порівняльний аспект / Ю.М. Плетенецька, О.М. Линтвар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. № 43. Т. 5. Одеса, 2019. С. 115-117. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту як предмет наукового дослідження / О.М. Линтвар Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – Київ, 2015. –  Вип. 32. –  С. 59-71. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Відтворення онімів у структурі роману В. Теккерея “Ярмарок суєти” / О.М. Линтвар , А.Г. Гудманян // Наукові записки. Серія: Філологічна: зб. наук. праць. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2015. – Вип. 53. – С. 76-79. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Індивідуальний авторський стиль (ідіостиль), ідіолект автора художнього твору / О.М. Линтвар // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна: зб. наук. праць. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2014. – Вип. 44. – С. 160-162. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Екранізація роману В.М. Теккерея «Ярмарок суєти» як спосіб відображення і відтворення іронічної дійсності в оригіналі і перекладі / О.М. Линтвар // Нова філологія: зб. наук. праць. –  Запоріжжя, 2014. – № 63. –  С. 88-93. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Відтворення засобів стилістичного синтаксису у романі В. Теккерея «Ярмарок суєти» / О.М. Линтвар // Наукові записки. Серія «Філологічна»: зб. наук. праць. – Ніжин : НДУ ім. Гоголя, 2014. – Кн. 3. – С. 97-101. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Вираження елементів комічного в художньому тексті / О.М. Линтвар // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – Луганськ: ЛНУ ім. Шевченка, 2013. – Вип. 14 (273). – Ч. ІІІ. – С. 69-73. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Художньо-стилістична своєрідність роману В. Теккерея “Ярмарок марнославства” / О.М. Линтвар // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): зб. наук. праць. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 118. – С. 315-319. (наукове фахове видання категорії Б)
 • До проблеми художнього перекладу / О.М. Линтвар // Наукові записки. Серія: Філологічна: зб. наук. праць. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2012. – Вип. 30. – С. 144-147. (наукове фахове видання категорії Б)

Навчально-методичні публікації

 • Лінгвокраїнознавство США: методичні рекомендації для самостійної роботи / уклад. О.М. Линтвар. – К.: НАУ, 2021. – 24 с.
 • Лінгвокраїнознавство Великої Британії: методичні рекомендації для самостійної роботи / уклад. О.М. Линтвар. – К.: НАУ, 2021. – 24 с.
 • Лінгвокраїнознавство. О.М. Линтвар, Ю.М. Плетенецька: Практикум. – К.: НАУ, 2020. – 76 с.
 • Ділова англомовна комунікація. Ю.М. Плетенецька, О.М. Линтвар:  Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2016. – 128 с.

Кандидат філологічних наук, доцент;
експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 035.

Сфера наукових інтересів: перекладознавство, науково-технічний переклад, аудіовізуальний переклад, теорія перекладу, проблеми та критика художнього перекладу, ділова комунікація та переклад.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 53

Науково-метричні профілі:
Web of Science, Google Scholar, ResearchGate, ORCID

Останнє підвищення кваліфікації:

13.11.2022 – 15.11.2022 XV International Scientific and practical Conference “Modern Science Innovations and Prospects”, Stockholm (0,8 ECTS Credits, 24 hours of participation).

24.03.2021 – 26.03.2021 VII International Scientific and Practical Conference “World Science: Problems Prospects and Innovations”, Toronto (0,8 ECTS Credits, 24 hours of participation).

14.08.2017 – 20.08. 2017 Люблінський науково-технологічний парк у м. Люблін (Польща), стажування за напрямом «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки філологів» за фахом «Філологічні науки» (обсяг професійної підготовки – 108 годин).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Наукові публікації

 • Прагматичний аналіз стереотипних одиниць наукового дискурсу в українсько-англійському перекладі / Плетенецька Ю.М., Линтвар О.М. // Збірник наукових праць «Нова філологія». – Запорізький національний університет. – Видавничий дім «Гельветика». – 2022. – № 85. – С. 228-233. DOI https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-85-31 (наукове фахове видання категорії Б)
 • Специфіка перекладу неологізмів Covid-19 українською мовою /  О.М. Линтвар, Ю.М. Плетенецька, Н.М. Попович // Закарпатські філологічні студії. Випуск 22. Том 2. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 170-174. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.22.2.31 (наукове фахове видання категорії Б)
 • Linguostylistic analysis of the original and dubbed translation of English film adaptation of the novel “Anna Karenina” by L. Tolstoy” / Yuliia Pletenetska // Scientific Journal of Polonia University Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, 2022, 51 (2022) nr 2, s. 146-154. DOI https://doi.org/10.23856/5118 (General Impact Factor, Index Copernicus)
 • Лінгвістичні особливості промов TED Talks в аспекті перекладу / Юлія Плетенецька, Ольга Линтвар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2021. Вип. 47. – Т.3. – С. 148-152. DOI  https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.47-3.34 (наукове фахове видання категорії Б)
 • Yuliia Pletenetska Comic Means Translation in Feature Films. Translation Today: National Identity in Focus / edited by Michal Organ. – Berlin: Peter Lang GmbH, 2020.Volume 24. – P. 153-161. (SCOPUS)
 • Вербалізація поняттєвих полів концепту «Чорнобиль» твору С. Алексієвич «Чорнобильська молитва» / Ольга Линтвар, Юлія Плетенецька // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – Т. 31(70). – №4. – Частина 3. – Херсон: Видавничий дім Гельветика, 2020. – С. 45-49. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Відтворення розмовного стилю мовлення та редукції тексту в субтитрах до українського фільму Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. К. : Національний авіаційний університет, 2019. Вип. 39. С.41–48. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Переклад умовних речень класичного та сучасного романів: порівняльний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, 2019. Вип. 43, т. 5. С. 115–117. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Квазіреалії в романі антиутопії Джорджа Орвелла «1984» у перекладацькому вимірі. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): зб. наук. праць. Дрогобич, 2019. №12, С. 117-120. (наукове фахове видання категорії Б)
 • The structural and comparative analysis of modern American feature films’ small syntax in translation / Yuliia Pletenetska // Advanced Education. – 2018. – Issue 9. – P. 154-161. DOI 10.20535/2410-8286.108358. (WEB OF SCIENCE)
 • Дискурсивні засоби створення комічного у кінокомедіях «Дім великої матусі» і «доктор Дулітл» / Плетенецька Ю.М. // Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Херсон: ХДУ, 2018. – Т. ІІ. – Вип. LXXII. – С. 109-113. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Вербалізація категорії містичного в англомовній художній прозі в аспекті перекладу / Плетенецька Ю.М., Гудманян А.Г. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, 2018. № 37. Т. 3. С. 58-62.
 • Функціонування референтів білого та чорного кольору в індивідуальній картині світу Ч. Діккенса та їх україномовна репрезентація / Плетенецька Ю.М. // Науково-практичний журнал «Одеський лінгвістичний вісник». – Одеса, 2017, Випуск 9, Том 3. – С.94-100. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Переклад жаргонізмів, сленгу, вульгаризмів та різновидів соціального діалекту в творі Дж. Селінджера “Над прірвою в житі” / Плетенецька Ю.М. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог, 2016. – Вип. 61. – С. 321-324. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Синтаксичне уподібнення словосполучень англомовного відеоряду та його дубльованих перекладів / Плетенецька Ю.М. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог, 2015. – Вип. 54. – С. 284-287. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Переклад жаргонізмів сленгу і пейоративної лексики художніх фільмів США / Плетенецька Ю.М. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Ніжин : НДУ ім. Гоголя, 2014. – Кн. 3. – С. 58-62. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Відтворення метафоричних словосполучень у дубльованих перекладах американських художніх фільмів / Плетенецька Ю.М. // Наукові записки. Серія: Філологічна: зб. наук. праць. – Острог, 2014. – Вип. 45. – С. 303-305. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Структурно-зіставний аналіз малого синтаксису сучасного англомовного відеоряду на прикладі п’яти американських художніх фільмів за морфологічною належністю головного слова та за будовою /Плетенецька Ю.М. // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): зб. наук. праць. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. – 118. – С. 474-478. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Синтаксичні перетворення на рівні словосполучень у дубльованому перекладі американського художнього фільму «Pirates of the Caribbean: On stranger tides» / Плетенецька Ю.М. // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. – К., ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 43. – Ч. 3. – С. 236-242. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Синтаксичні перетворення на рівні словосполучень у дубльованому перекладі американського художнього фільму «Знайомство з Факерами 2» / Плетенецька Ю.М. // Наукові записки. Серія: Філологічна: зб. наук. праць. – Острог, 2013. – Вип. 36. – С. 351-355. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Парадигма понять термінологічної системи кіноперекладу / Плетенецька Ю.М. // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2013. – Вип. 14 (273). – Ч. ІІІ. – С. 219-226. (наукове фахове видання категорії Б)
 • До доцільності розмежування понять великого і малого синтаксису / Плетенецька Ю.М. // Наукові записки. Серія: Філологічна: зб. наук. праць. – Острог, 2012. – Вип. 29. – С. 349-352. (наукове фахове видання категорії Б)
 • До проблем кіноперекладу як виду художнього перекладу / А.Г. Гудманян, Ю.М. Плетенецька // Наукові записки. Серія: Філологічна: зб. наук. праць. – Острог, 2012. – Вип. 25. – С. 28-30. (наукове фахове видання категорії Б)

Навчально-методичні публікації

 • Лінгвокраїнознавство О.М. Линтвар, Ю.М. Плетенецька: Практикум. – К.: НАУ, 2020. – 76 с.
 • Ділова англомовна комунікація А.Г. Гудманян, Ю.М. Плетенецька, О.М. Линтвар: навч. посібник. – К. : НАУ, 2016. – 128 с.
 • Практичний курс англійської мови М.О. Зозуля, О.М. Журавльова, Ю.М. Плетенецька: Практикум. – К. : НАУ, 2014. – 64 с.

Кандидат філологічних наук

Сфера наукових інтересів: фонетика англійської мови; перекладознавство; кінодискурс; аудіовізуальний переклад; ліпсинк-переклад; переклад кінотексту; переклад авіаційної термінології; галузевий переклад.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 89

Науково-метричні профілі:
Web of ScienceGoogle Scholar, ORCID

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Наукові публікації

 • Полякова О. В. Росіянізми в кіноперекладі англомовних анімаційних фільмів українською / О. В. Полякова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – Херсон, 2018. – Вип. 2. – С. 107-110. (Index Copernicus International)
 • Полякова О. В. Критерії добору ліпсинк-відповідників в українському дубляжі англомовних анімаційних фільмів / А. Г. Гудманян, О. В. Полякова // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2017. – Вип. 67. – С. 93-95. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Гастинщикова Л.О., Полякова О.В. Відтворення фразеологізмів у кіноперекладі анімаційних фільмів / Л.О. Гастинщикова, О.В. Полякова // Вісник ХДУ. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – Херсон, 2018. – Вип. 4. – С. 78-82. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Гудманян А.Г., Полякова О.В. Типові помилки в кіноперекладі анімаційних фільмів / А.Г. Гудманян., О.В. Полякова // Вісник ХДУ. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – Херсон, 2018. – Вип. 3. – С. 107-111. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Полякова О.В., Струк І.В. Розмовна природа анімаційних фільмів / О.В. Полякова, І.В. Струк // Сучасна філологія: актуальні питання та перспективи дослідження : матеріали Міжнародна науково-практична конференції / Університет Марії Кюрі-Склодовської. – Люблін : Польща, 2017. – С. 171-173. (Index Copernicus International)
 • Полякова О. В. Дискурс анімаційного фільму як поле діяльності кіноперекладача / О. В. Полякова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Cерія : Філологічні науки. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – № 14 (273). С. 282-286.   (наукове фахове видання категорії Б)
 • Полякова О. В. Дублювання як вид кіноперекладу / О. В. Полякова // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 116. – С. 338-341. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Полякова О. В. Ліпсинк-відповідник як одиниця ліпсинк-перекладу у дублюванні / О. В. Полякова // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2013. – Вип. 36. – С. 355-356. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Полякова О. В. Стратегія добору ліпсинк-відповідників за принципом фонетичного синхронізму у дубляжі англомовних анімаційних фільмів українською / О. В. Полякова // Наукові записки. – Серія: «Філологічна». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія». – 2013. – Вип. 45. – С. 305-307. (наукове фахове видання категорії Б)

Навчально-методичні публікації

 • Фонетика англійської мови: навчальний посібник / А.Г.Гудманян, Г.Г.Єнчева, О.В.Полякова. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. – 154 с.

Кандидат педагогічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів (ключові слова): професіоналізм молодого вчителя; іншомовна комунікативна компетентність; аксіологічний підхід у навчанні студентів; лексикографія; англійська мова за професійним спрямуванням.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 50

Науково-метричні профілі:
ScopusWeb of ScienceGoogle ScholarResearchGate, ORCID

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Наукові публікації

 • Audiovisual Material as a Means of Forming Aviation Subject Matter Competence of Aviation Translation Students / Olena V. Kovtun, Maryna L. Pylypchuk, Maryna V. Rudina, Sergiy I. Sydorenko // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2021. – № 3 (83). – С. 176-191. https://doi.org/10.33407/itlt.v83i3.4190 (Web of Science)
 • Підготовка студентів-філологів у технічних університетах: актуальність інтегративного підходу // Освіта та педагогічна наука. 2019. № 2 (171). С. 32 – 42.
 • Навчання студентів за спеціальністю «Філологія» як молодих учителів іноземної мови нової української школи // Рудіна М. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К., 2018. – Вип. 2 (13). – С. 70 – 76.
 • Науково-теоретичний і методичний аспекти формування перекладацької компетентності студентів // Рудіна М. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – Вип. 19. Том 2. – С. 191 – 195.
 • Functional and role-playing positions in modern management teams: an educational institution case study. Inna Semenets-Orlova, Alla Klochko, Vitaliy Tolubyak, Liudmyla Sebalo Problems and Perspectives in Management, 18(3), 129-140. (Scopus)
 • Перекладацька компетентність: науково-теоретичний та методичний аспекти її формування у студентів-філологів як майбутніх фахівців. // Рудіна М // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2017. – Вип. 36. – С. 61 – 67.
 • Лексикографія як ресурс професійної діяльності майбутнього перекладача // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2016. – Вип. 34. – С. 104 – 113.
 • The Role of Foreign Communicative Competence for the Future Teachers’ Professional Skills // Науковий вісник Донбасу. Педагогічні науки. – [Електронне наукове фахове видання]. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2014. – № 4(28). – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN28/19.pdf
 • Програма підвищення професіоналізму молодого вчителя англійської мови // Науковий вісник Донбасу. Педагогічні науки. – [Електронне наукове фахове видання]. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. –№ 3(23). – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN23/13rmvvam.pdf
 • Іншомовна комунікативна компетентність як складова професіоналізму майбутніх учителів // Освіта на Луганщині. –№2(39). – 2013. – С.153 – 159.
 • Навчання студентів немовних спеціальностей англійської мови засобами проектної діяльності // Освіта на Луганщині. –№2(37). – 2012. – С.149 – 154.

Навчально-методичні публікації

 • Olympic Sports: Manual for Studying the Course “English for Specific Purposes for the first and second-year students  of the specialities “Physical Training”, “Sport” and “Human’s Health” – Luhansk Taras Shevchenko National University Press, 2013. – 197p.
 • Sports to live and learn: Manual for Studying the Course “English for Specific Purposesfor thefirst and second-year students of theof the extra-mural department of the Institute of Physical Training and Sport” – Luhansk Taras Shevchenko National University Press, 2013. – 132 p.

Кандидат педагогічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: гуманізація навчально-виховного процесу, професійна етика перекладача, стилістика, когнітивна лінгвістика, інтерпретація художнього тексту, медичний переклад

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 70

Науково-метричні профілі:
Google ScholarResearchGate, ORCID

Останнє підвищення кваліфікації:

08.02-19.03.2021 р. м. Венеція, Італія, Венеціанський університет Ка’ Фоскарі
ОПП «Українські традиції та європейські інновації в підготовці викладачів-філологів» (180 год/6 кредитів)
Свідоцтво про підвищення кваліфікації FSI-81922-CaF від 19.03.2021

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Наукові публікації

 • Formation and translation of military terminology / I.V. Struk, T.H. Semyhinivska, A.V. Sitko Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 33 (72). № 2 Ч. 2. 2022. С. 29-33. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Струк І. В., Сітко А. В., Семигінівська Т. Г.Формування та переклад військової термінології у період активних воєнних дій на території України / І.В. Струк, А.В. Сітко, Т.Г. Семигінівська // The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects : Scientific monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2022. С. 791-797. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Концептуальний апарат терміносистеми ІСАО як складової частини фахової мови авіації / Г.Г. Єнчева, Т.Г. Семигінівська // Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. № 81. – С. 129-134. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Переклад нормативних документів Всесвітньої організації охорони здоров’я: термінологічні абревіатури та акроніми / Г.Г. Єнчева, Т.Г. Семигінівська // Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного університету. Серія «Філологія» : зб. наук. праць. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 47. – С. 115-119. DOI: 10.32841/2409-1154.2021.47-3.26 (наукове фахове видання категорії Б)
 • Семигінівська Т.Г. Когнітивний аспект перекладу ад’єктивних і дієслівних авіаційних термінів / Г.Г. Єнчева, Т.Г. Семигінівська // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: зб. наук. праць. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 36. – С. 157-161. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/36-1-24 (наукове фахове видання категорії Б)
 • Terminology content specifics of the mental lexicon of the professional aviation language translators / H. Yencheva, T. Semyhinivska // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, 2021, V. 43. № 6. – P. 129-135. DOI: https://doi.org/10.23856/4318 (фахове міжнародне рецензоване видання)
 • Cloud Resources and Services for Development of Self-Educational Competence of Future IT Specialists : Business Process Modelling and Examples of Using / O. Glazunova, T. Voloshyna, A. Gurzhii, T. Semyhinivska et al. // Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops. – Kharkiv, Ukraine, October 06-10, 2020. – P. 591–606. (SCOPUS)
 • Синестезія та інтермедіальність у перекладацькому аспекті (на матеріалі творчості Т.Г. Шевченка) / Т.Г. Семигінівська, Б.В. Чубенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Філологія», 2018. – Вип. 19. С. 138–145. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Формування професійної етики у майбутніх перекладачів авіаційної галузі за допомогою інтегративного спецкурсу / Семигінівська Т.Г. // Додаток 2 до Вип. 35, том IV (16): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015. – С. 193-199. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Реалізація педагогічних умов формування професійної етики у майбутніх перекладачів авіаційної галузі. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України / Семигінівська Т.Г. // Хмельницький, 2013. – Випуск 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2013_4_16.pdf. (наукове електронне фахове видання категорії Б)
 • Організаційно-дидактична модель процесу формування професійної етики у майбутніх перекладачів авіаційної галузі / Семигінівська Т. Г. // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – № 3. – С. 122-127. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Відтворення соціокультурної складової у перекладі (на прикладі твору Д. Брауна «Янголи і демони») / Семигінівська Т.Г., Смірнова Т.В. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – 2013. – № 18 (267). – С. 208-212. (наукове фахове видання категорії Б)

Навчально-методичні публікації

 • Сітко А., Головня А., Семигінівська Т., Тіщенко О. Практична граматика англійської мови для студентів спеціальності «Переклад» Книга 1. Навчальний посібник: за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. А. Г. Гудманяна. – 2-ге вид. – Вінниця: Нова Книга, 2018. – 528с.
 • Сітко А., Головня А., Семигінівська Т., Тіщенко О. Практична граматика англійської мови для студентів спеціальності «Переклад» Книга 2. Навчальний посібник: за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. А. Г. Гудманяна. – 2-ге вид. – Вінниця: Нова Книга, 2018. – 376с.

Кандидат філологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: прагмалінгвістика, комунікативний синтаксис, переклад англійських інтерогативів, історія перекладу, теорія перекладу, порівняльна граматика англійської та української мов

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 100

Науково-метричні профілі:
Google ScholarResearchGate, ORCID

Останнє підвищення кваліфікації:

15.02 – 16.04. 2021 р.  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, (180 год.)

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Наукові публікації

 • Formation and translation of military terminology / I.V. Struk, T.H. Semyhinivska, A.V. Sitko // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – Том 33 (72). –
 • № 2 – Ч. 2. 2022. – С. 29-33. (DOI https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.2-2/05). (наукове фахове видання категорії Б)
 • Формування та переклад військової термінології у період активних воєнних дій на території України / І. В. Струк, А. В. Сітко, Т. Г. Семигінівська // The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects : Scientific monograph. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2022. – С 791-797 (DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-97) (монографія)
 • Відтворення стилістично маркованої лексики у літературі жанру non-fiction / В.М. Кривенко, А.В. Сітко // Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» : за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції(28 жовтня 2022 року). – № 21. ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). – С. 140-144. (DOI 10.36074/grail-of-science.28.10.2022.027) (Index Copernicus)
 • Особливості оказіоналізмів як виду онімів / Ю.В. Піотрович, А.В. Сітко // Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences Міжнародний науковий журнал «Грааль науки»: за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції(28 жовтня 2022 року). – № 21. ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). – С. 145-148. (DOI 10.36074/grail-of-science.28.10.2022.028) (Index Copernicus)
 • Особливості стилістичних засобів передачі гумору у художньому творі / В.С. Сідько, А.В. Сітко // Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences Міжнародний науковий журнал «Грааль науки»: за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції(28 жовтня 2022 року). – № 21. ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). – С. 149-155. (DOI 10.36074/grail-of-science.28.10.2022.029) (Index Copernicus)
 • Перекладацькі стратегії відтворення дитячої літератури / А.О. Чепур, А.В. Сітко // Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences Міжнародний науковий журнал «Грааль науки»: за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції(28 жовтня 2022 року). – № 21. ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). –С. 212-215. (DOI 10.36074/grail-of-science.28.10.2022.038) (Index Copernicus)
 • Контрастивний аналіз синтаксичної структури англійської, української та китайської мов / А.В. Сітко, І.В. Струк, Г.Г. Єнчева // Китаєзнавчі студії, 2021. – № 2. – С.136-147. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Аспекти заміни прагматичних функцій при перекладі / В.В. Воробкало, А.В. Сітко // Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities: Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» (NGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine), LLC International Centre Corporative Management (Vienna, Austria). – № 7 (27 серпня 2021 року) ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). – С. 197-200. (DOI 10.36074/grail-of-science.27.08.2021.036) (Index Copernicus)
 • Відтворення національно-культурних елементів у творах Агати Крісті / К.І. Демченко, А.В. Сітко // An Integrated Approach to Science Modernization: Methods, Models and Multidisciplinarity: II Correspondence International Scientific and Practical Conference: Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції (NGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine), LLC International Centre Corporative Management (Vienna, Austria). – № 8 (24 вересня 2021 року) ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). – С. 236-238. (DOI 10.36074/grail-of-science.24.09.2021.45) (Index Copernicus)
 • Організація дистанційного навчання майбутніх перекладачів / І.В. Струк, А.В. Сітко, Г.Г. Єнчева // Вища освіта в умовах пандемії / Під заг. ред. Н.В.Ладогубець, А.М. Кокарєвої – К.: Талком, 2021. – С. 177-189. (Гуманітарний дискурс суспільства ризику) (монографія)
 • Method of Adaptive Multi-scale Transformation for Image Data Compression. Advances in Intelligent Systems and Computing V. / Olena Kolganova, Lidiia Tereshchenko, Alla Sitko, Viktoriia Kravchenko, Viktoriia Volkogon, Zhanna V. Vasylieva-Shalamova, Volodymyr Shutko // Selected Papers from the International Conference on Computer Science and Information Technologies, CSIT 2020, September 23-26, 2020, Zbarazh, Ukraine, Pр. 743-757. (Web of Science Core Collection)
 • Прагматична адекватність машинного перекладу / А.Г. Гудманян, А.В. Сітко, І.В. Струк // Соціальні комунікації в інноваційному освітньому просторі: теоретичні та прикладні аспекти / Під заг. ред. С.М. Ягодзінського, А.М. Кокарєвої – К.: Талком, 2020. – С. 142-152. (Гуманітарний дискурс суспільства ризику). ( http://doi.org/10.18372/43143 ) (монографія)
 • Феномен мовної аномалії /А. Гудманян, А. Сітко, І. Струк // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах»: Збірник наукових праць. – № 40 – Київ, 2019. – С. 15-22 (DOI: 10.18372/2520-6818.40.14254). (наукове фахове видання категорії Б)
 • Функціонально-прагматична адекватність машинного перекладу публіцистичних текстів / А.Г. Гудманян, А.В. Сітко, І.В. Струк. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис»: Збірник наукових праць. – № 5. – Львів, 2019. – С. 48-54. (DOI https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-5-8). (наукове фахове видання категорії Б)
 • The principles of English and Ukrainian interrogative sentences classification / A.V. Sitko, I.V. Struk // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. – Дрогобич, 2018. – № 10. – С. 139-141. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Перекладацька неточність у перекладі фахового контенту веб-сайтів / А. Сітко, І. Струк // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К. : Університет «Україна», 2018. – Вип. 37. – С.67–74. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Комунікативне навантаження риторичних запитань (на матеріалі англомовної художньої прози) / А.В. Сітко , І.В. Струк // Одеський лінгвістичний вісник, 2017. – № 9, том 1. – С. 231-235. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Адекватність і еквівалентність у перекладі мовних особливостей / А.В. Сітко, І.В. Струк // Sciences of Europe. – Praha, 2016. – Vol 1, No 10(10). – С. 122-126. (Index Copernicus)
 • Деятельность переводчика в контексте его эпохи: на примере жизни и трудов Максима Грека  / А.В. Сітко, О.М. Журавлева // Язык. Культура. Перевод. Коммуникация: Сборник научных трудов / Научный редактор В.З. Демьянков. – М.: ТЕЗАУРУС, 2015. – С. 333-337. (монографія)
 • Актуальное членение вопросительных предложений при переводе на украинский язык / А.В. Ситко, В.А. Денисюк // Теория и практика науки третьего тысячелетия: сб. статей Международной научно-практической конференции 7 марта 2014 г. / отв. ред. Сукиасян. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2014. – С. 57-59.
 • Структурні особливості англійських та українських інтерогативів / А.В. Сітко // Нова філологія. – 2013. – Вип. 58. – С. 187–189. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Використання результатів контрастивних досліджень у перекладознавстві / А.В. Сітко // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 116. – С. 199–203. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Категорія питальності в логіко-філософському аспекті / А.В. Сітко // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К. : Університет «Україна», 2012. – Вип. 24. – С. 134–139. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Сітко А.В. Прагматичні проблеми перекладу англомовних вигуків / А.В. Сітко // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. –К. : Університет «Україна», 2012. – Вип. 25. – С. 160–165. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Проблема відтворення граматичної семантики інтерогативів засобами цільової мови / А.В. Сітко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К. : Логос, 2012. – Вип. 22. – С. 267–274. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Проблеми відтворення окремих прагматичних функцій англійських інтерогативів / А.В. Сітко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: зб. наук. праць. – Луганськ : Видавництво державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2012. – № 13 (248). – С. 88–93. (наукове фахове видання категорії Б)

Навчально-методичні публікації:

 • Основи перекладознавства: навчальний посібник для студентів спеціальності 035 «Філологія. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 352 с. (Рекомендовано вченою радою Національного авіаційного університету протокол № 5, від 01.07.2020 р.).
 • Practical Translation of Specialist Literature / Практика перекладу галузевої літератури: навч. посібник / А.Г. Гудманян, І.А. Гонта, А.В. Головня, О.М. Журавльова, А.В. Сітко, С.Г. Шурма. К.: НАУ,, 2019. 280 с. (Рекомендовано вченою радою Національного авіаційного університетупротокол № 3, від 22.03.2017 р.)
 • Практична граматика англійської мови для студентів спеціальності «Переклад». Книга 1 : Навч. посібник / А.В. Сітко, А.В. Головня, Т.Г. Семигінівська, О.В. Тіщенко; за заг. ред. А.Г. Гудманяна. Вид. 2-ге, доповнене та виправлене.  – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 528 с. (Гриф МОН України № 1/11-4332)
 • Практична граматика англійської мови для студентів спеціальності «Переклад». Книга 2 : Навч. посібник / А.В. Сітко, А.В. Головня, Т.Г. Семигінівська, О.В. Тіщенко; за заг. ред. А.Г. Гудманяна. Вид. 2-ге, доповнене та виправлене. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 368 с. (Гриф МОН України № 1/11-4332)
 • Вступ до перекладознавства: навчальний посібник для студентів ІІ курсу, напряму підготовки 6.020303. «Філологія», спеціальності «Переклад» / А.Г. Гудманян, А.В. Сітко, Г.Г. Єнчева. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 304 с.
 • Вступ до галузевого перекладу: практикум для студентів спеціальності «Переклад». – К.: Аграр Медиа Групп, 2014. – 258 с.
 • Практична граматика англійської мови для студентів спеціальності «Переклад». Книга 1: Навч. посібник; за заг. ред. А.Г. Гудманяна. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 528 с. (Гриф МОН України № 1/11-4332 від 26.02.2013 р.)
 • Практична граматика англійської мови для студентів спеціальності «Переклад». Книга 2: Навч. посібник; за заг. ред. А.Г. Гудманяна. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 368 с. (Гриф МОН України № 1/11-4332 від 26.02.2013 р.)
 • Вивчаємо та перекладаємо англійські синоніми: навч. посібник / А.В. Сітко, Ю.М. Плетенецька, О.М. Линтвар; за заг. ред. А.Г. Гудманяна. – Вид. 2-ге, доповнене та виправлене. – К. : Освіта України, 2012. – 460 с. (Гриф МОН України № № 1.4/18-Г-169 від 23.01.08)

Кандидат педагогічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: англомовна поезія мовою оригіналу і в перекладі, компаративний і лінгвостилістичний види аналізу поетичних творів.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 93

Науково-метричні профілі:
Google ScholarORCID

Останнє підвищення кваліфікації:

04.11.2019 – 29.11.2019 ПВНЗ «Європейський університет», «Інновації в освіті. Філологія»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 24366800/000113-19

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Наукові публікації

 • Гендерні проблеми перекладу англомовної поезії у парадигмі літературознавчої теорії та екстралінгвістичного аспекту перекладознавства (на прикладі вірша 449 Е.Дікінсон «I died for beauty») / Тамара Миколаївна Скрипник  // Вісник МДУ.  2020.– № 22. – С. 78– 85.  Серія : Філологія. Випуск 22. Міжнародне наукове видання. Індекс DOI 10.34079/2226-3055-2020-13-22-78-84.
 • Поетика стану медіальності ліричної героїні у творах Е.Дікінсон : матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Philological sciences intercultural  communication and  translation studies : an experience  and challenges». April 23–24 2021. Vol. 2. Czestochowa : «Baltija Publishing».  2021. – C. 25– 30. DOI  https://doi.org/10.30525/978-9934-26-073-5-2-6 Міжнародне наукове видання
 • Поетика морфолого-синтаксичних і лексико-семантичних особливостей сонета № 66 В. Шекспіра в оригіналі і перекладі / Тамара Cкрипник // Фаховий та художній переклад : теорія, методологія, практика : збірник наукових праць / за заг. ред. С.І. Сидоренка.– К. : Національний авіаційний ун-т, 2021. – С. 318–325. Наукове фахове видання категорії Б
 • Онтологія буття давніх індіанців у поемі Г.В.Лонгфелло «Пісня про Гайавату» у білінгвальній презентації / Наукове видання  «Интеллектуальное развитие человечества в современных условиях : психологія,  філологія, медицина, біологія і екологія» / Scientific edition monography /  intellectual development of mankind in modern conditions : psychology, philology, medicine, biology and ecology // Тамара Миколаївна Скрипник // Симпозіум «Intellectual development of mankind in modern conditions». Germany.  2021. – C.56 – 75:  Монографія [книга19,ч.3]
 • Експлікація творчості перших поетес світової літератури : матеріали конференції  «International scientific integration 2021»  (19 жовтня) / Т.М. Скрипник. – Вид-во SEE SWORLD in conjunction with Kindle DP Seatle.Washington, USA.2021 – С.116-120 Міжнародне наукове видання
 • Про Смагляву Даму сонетів В.Шекспіра / Тамара Миколаївна Скрипник // Всесвітня література в сучасній школі. – 2017– № 2. – С.24–29.
 • Формирование читательской и лингвистической комптенций студентов в процессе изучения англоязычной поэзии / Тамара  Николаевна Скрипник //  Auspiсia   (Recenzovany vedecky casopis pro oblast spocenskych a humanitich  ved ). –  Vysoka Evropskych a regionalnich studii: Ceske Budejovice. 2016. Міжнародне наукове видання інших держав.
 • Дещо про адресата промови автора у вірші Дж.Р.Кіплінга «Якщо…» (J.R. Kipling “If…”) / Тамара Миколаївна Скрипник // Всесвітня література в сучасній школі. 2016.– № 11. – С.24–28.
 • The studying English-american poetry in the translation and native language / T.M. Skrypnyk //Приднепровский научный вестник. 2015 – Т.Х, – С.174 – 179
 • The studying English-american poetry in the translation and native language / T.M. Skrypnyk // Уральский научный вестник. 2015. – № 5. – С.19 – 24. Наукове видання інших держав.
 • Експлікація англомовної поезії та її перекладів у контексті проблеми міжкультурної  комунікації (на прикладі балади Е.А.По «Аннабель Лі») //  Педагогічна теорія і практика : зб. наук. праць (вип. № 5) //Тамара  Миколаївна Скрипник. – К. : КиМу, 2014.– С.468 – 485.  Наукове фахове вид. категорії Б.
 • Вивчення англомовної поезії в перекладі та мовою оригіналу / Тамара Миколаївна Скрипник // Materialy X miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki. 2014” – 07–15 lutego 2014 roku. –  Volume 21.   Filologiczne nauki . Przemysl.  Nauka i studia.  2014. – S.23–27 (Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції “Стратегічні питання світової науки”.–Т.21. Філологічні науки. Польща) Наукове видання інших держав
 • Поэзия в оригинале на уроках английского языка / Т.Н.Скрипник // Иностранные языки в школе. 2013.– №2.– С.47–50. Наукове видання інших держав.
 • Поэтические контакты времен и континентов : компаративный анализ англоязычной и русской поэзии / Тамара Николаевна Скрипник. – Saarbrucen, Deutschland :  LAP Lambert Academic Publishing. 2013. – 86с.( «Міжнародний видавничий дім», Німеччина) Монографія. Saarbrucen, Deutschland :  “LAP Lambert Academic Publishing”, 2013.–86s. Провідне академічне наукове видання інших держав.

Навчально-методичні публікації

 • Методичні нотатки щодо застосування технології міжпредметної інтеграції у процесі підготовки до виразного читання англомовної поезії та формування фахової компетентності студентів-філологів) / Тамара Миколаївна Скрипник // Вісник Черкаського університету. 2015. – № 20 (353). – С.42–49.
 • Реалізація засад синергетичної педагогіки   у процесі міжпредметної інтеграції методів навчання /  Тамара Миколаївна Скрипник // Всесвітня література в школах України.  2019. – С.7 – 13.
 • Методичні нотатки щодо застосування прийомів міжпредметної інтеграції дисциплін і порівняльного літературознавства в процесі фахової підготовки студентів-філологів  (вивчення поезії Т.Шевченка в контексті світової літератури) / Тамара Миколаївна Скрипник // Педагогічна освіта : теорія і практика: [зб.  наукових праць]; вип. 18 (1-2015). – Кам‘янець-Подільськ : Нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України, 2015. – С.191 – 196.
 • Методичні нотатки щодо застосування технології міжпредметної інтеграції у процесі підготовки до виразного читання англомовної поезії та формування фахової компетентності студентів-філологів) / Тамара Миколаївна Скрипник // Вісник Черкаського університету. 2015. – № 20 (353). – С.42–49 (Серія : Педагогічні науки; вип. № 20 (353,  2015).
 • Формування історіографічної компетентності студентів-філологів у процесі професійної підготовки (на прикладі вірша Дж.Р.Кіплінга “If…” ) / Тамара Миколаївна Скрипник // Вісник Черкаського університету. 2015.– № 25 (358). – С.94 – 101.
 • Методичні нотатки щодо проблеми виконання компаративного аналізу. англомовної поезії у процесі фахової підготовки студентів-філологів (на прикладі вірша В.Г.Одена “Куди ж ти, куди?”) / Тамара Скрипник // Вісник Черкаського університету. 2015.– № 5 (338). – С.102.– 107 (Серія: Філологічні науки ; вип. № 5, 2015)
 • Методичні нотатки до проблеми вивчення англомовної поезії в перекладі та мовою оригіналу в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів-філологів (на прикладі сонета № 130 Вільяма Шекспіра) / Тамара Скрипник // Вісник Черкаського університету.  2014.– № 5 (298). – С.90–96.(Серія: Філологічні науки ; вип. № 5, 2014)

Кандидат філологічних наук

Сфера наукових інтересів: комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика, емотивний синтаксис

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 55

Науково-метричні профілі:
ScopusGoogle ScholarResearchGate, ORCID

Останнє підвищення кваліфікації:

01.02.2021 – 01.04. 2021 р.  Київський національний університет імені Тараса Шевченка. «Вивчення перспективного педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій навчання та ознайомлення з найновішими досягненнями науки і перспективами їх розвитку» (180 год. / 6 кредитів)

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Наукові публікації

 • Slavova L., Shakhnovska I., Shakhnovsky A. Emotive utterances in American drama discourse: structure and pragmatics. SKASE Journal of Theoretical Linguistics, 2021, 18(2), pp. 112–131. URL: http://www.skase.sk/Volumes/JTL49/pdf_doc/07.pdf (SCOPUS)
 • Шахновська І. І. Емотивний потенціал риторичних запитань діалогічного дискурсу американської драми. Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2021. № 50. С. 152–155. URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v50/part_1/37.pdf. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Шахновська І.І., Федорів Л. І. Відтворення англійських метафор на позначення емоцій українською (на матеріалі роману М. Мітчелл «Звіяні вітром». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 30. Т. 3. С. 170 – 174. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/30.212482 URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/30_2020/part_3/30-3_2020.pdf. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Шахновська І.І., Кондратьєва О.В. Прагматична адаптація під час перекладу англомовних анімаційних фільмів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2019. Вип. 40. Т. 3. С. 96 – 99. URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v40/part_3/24.pdf. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Шахновська І.І., Вознюк А.М. Відтворення емоцій персонажів дитячої художньої літератури: перекладацький аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Одеса, 2018. – Вип. 32. – С. 182-185. URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v32/part_2/51.pdf. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Шахновська І.І. Комунікативна тактика компліменту в художньому дискурсі: перекладацький аспект // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: зб. наук. праць. – Одеса: Видавн. дім «Гельветика», 2017. – Вип. 26. – C. 122-125. URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v26/part_2/38.pdf. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Гудманян А.Г., Шахновська І.І. Реалізація кооперативної стратегії спілкування в діалогічному дискурсі (на матеріалі американської драматургїї ХХ століття). Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2015. – Випуск 138. – С. 12-15. URL: http://gmi.nau.edu.ua/images/PDF_doc/NPP/Shaxnov/4.pdf. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Гудманян А.Г., Шахновська І.І. Емотивні висловлення як засіб вираження комунікативної тактики авторитарного тиску (на матеріалі американської драматургїї ХХ століття). Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2014. – Випуск 130. – С. 21-24. URL: http://gmi.nau.edu.ua/images/PDF_doc/NPP/Shaxnov/2.pdf. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Шахновська І.І. Емотивний аспект висловлень авторитарних комунікативних особистостей. Нова Філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014 – № 62. – С.234-237. URL: http://gmi.nau.edu.ua/images/PDF_doc/NPP/Shaxnov/3.pdf. (наукове фахове видання категорії Б)

Навчально-методичні публікації

 • Граматика англійської мови : практикум для студентів спеціальності 6.020303 «Філологія» / А.Г.Гудманян, І.І.Шахновська – Київ: НАУ, 2016. – 52 c.
 • Практичний курс англійської мови : практикум для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.020303 «Філологія» / Кондратьєва О.В., Шахновська І.І. – Практикум. – К.: НАУ, 2013. – 60 с.

Сфера наукових інтересів: методика викладання англійської мови, комунікативні компетенції, стилістика, соціокультурний аспект навчання іноземних мов, лінгвокраїнознавство

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 30

Науково-метричні профілі:
Web of ScienceGoogle ScholarResearchGate, ORCID

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Наукові публікації

 • ВИДИ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА СФЕРИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ / Головня А.В., Гастинщикова Л.О., Щербина А.В. // «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського», Том 33 (72) № 4 Ч.2, 2022. – С. 11-18. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Переклад кінодискурсу на матеріалі серіалу “Ферзевий гамбіт” на платформі Netflix: соціокультурний аспект / Гастинщикова Л.О., Головня А.В., Щербина А.В. // «Вчені Записки ТНУ Імені В. І. Вернадського», Том 33 (72) № 2 Ч.2, 2022. – С. 5-12. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Абревіатури в сучасній англійській авіаційній терміносистемі: шляхи утворення та особливості функціонування / Гастинщикова Л.О., Головня А.В., Щербина А.В. // «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». – Випуск 36, 2021. – С. 132-139. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Особливості хронотопу в художній літературі постмодернізму на прикладі романів Джона Фаулза “Жінка французького лейтенанта” та “Волхв” / Гастинщикова Л.О., Мельникова К.С. //  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. 46, Т. 3. Видавничий дім “Гельветика”, 2020 р. – С. 91-93. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Особливості національних культур: комунікативні аспекти / Гастинщикова Л., Мильченко Л. // Вісник книжкової палати. – №7 (276) 2019. – К.,2019 – С. 19-24. (наукове фахове видання категорії Б)
 • Відтворення фразеологізмів у кіноперекладі анімаційних фільмів / Гастинщикова Л.О., Полякова О.В. // Вісник ХДУ. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – Херсон, 2018. – Вип. 4. – С. 78-82. (наукове фахове видання категорії Б)

Навчально-методичні публікації

 • Практика усного та писемного мовлення (англійська мова). Мій дім та моя родина: практикум / уклад.: Л.О.Гастинщикова, О.В.Шванова. – К.: НАУ, 2021. – 72 с.
 • Практика усного та писемного мовлення (англійська мова). Мій університет. Моя майбутня професія: практикум /уклад.: Л.О.Гастинщикова, О.В.Шванова. – К.: НАУ, 2020. – 68 с.
 • Практика усного та писемного мовлення (англійська мова): практикум / уклад.: Л.О.Гастинщикова, О.В.Шванова.  – К.: НАУ, 2019. – 68 с.

Сфера наукових інтересів: методика викладання англійської мови та перекладу; перекладознавство; переклад в авіаційній галузі; комп’ютерний переклад.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 38

Науково-метричні профілі:
Web of Science, Google Scholar, ResearchGate, ORCID

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Наукові публікації

 • Пилипчук М.Л. Педагогічні умови формування готовності майбутніх перекладачів до інноваційної професійної діяльності. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 40. С. 183-187. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/40.39 (наукове фахове видання категорії Б)
 • Kovtun, O. V., Pylypchuk, M. L., Rudina, M. V., & Sydorenko, S. I. (2021). AUDIOVISUAL MATERIAL AS A MEANS OF FORMING AVIATION SUBJECT MATTER COMPETENCE OF AVIATION TRANSLATION STUDENTS. Information Technologies and Learning Tools, 83(3), 176-191. https://doi.org/10.33407/itlt.v83i3.4190 (Web of Science)
 • Пилипчук М.Л. Експериментальна модель формування готовності майбутніх перекладачів до інноваційної професійної діяльності. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. Pedagogy and Psychology. Budapest, Hungary. 2021. Vol. IX(101), № 259. P. 36–39 (закордонне періодичне видання)
 • Pylypchuk M. Socio-psychological training as an interactive method of translation students’ adaptation to the innovative professional activity / M. L. Pylypchuk // Sciences of Europe. – 2021. – Praha, Czech Republic Vol. 2. – № 81. – P. 33–36. doi:10.24412/3162-2364-2021-81-2-33-36 (закордонне періодичне видання)
 • Пилипчук М.Л. Аналіз ринку перекладацьких послуг як основа професійної підготовки студентів-перекладачів в умовах інноваційної професійної діяльності / М.Л. Пилипчук // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. праць – К.: НАУ, 2020. – Вип. 2(17). C. 54-61 (наукове фахове видання категорії Б)
 • Пилипчук М.Л. Зміст і характеристика інноваційної професійної діяльності майбутніх перекладачів / М.Л. Пилипчук // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2020. – Вип. 33. С. 276-281 (наукове фахове видання категорії Б)
 • Пилипчук М.Л. Конкурентоздатність як ключова якість фахівця з перекладу в умовах інноваційної професійної діяльності / М.Л. Пилипчук // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя. Класичний приватний університет, 2020. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 73, Т.1. С. 86-90 (наукове фахове видання категорії Б)
 • Пилипчук М.Л. Сутність професійної підготовки майбутніх перекладачів у педагогіці вищої школи / М.Л. Пилипчук // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. праць – К.: НАУ, 2019. – Вип. 2(15). – С. 60-69 (наукове фахове видання категорії Б)
 • Дольник І.М. Функціонування суспільно-політичних неологізмів в англомовному медіадискурсі / Дольник І.М., Пилипчук М.Л. // Закарпатські філологічні студії / [редактор І. Зимомря]. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. – Вип. 7. – С. 74-78 (наукове фахове видання категорії Б)
 • Пилипчук М.Л. Професійна підготовка викладачів перекладу в закладах вищої освіти України / М.Л. Пилипчук // Вісник Національного авіаційного університету: зб. наук праць. – К.: НАУ, 2018 – Вип. 2 (13). – С. 42-47 (наукове фахове видання категорії Б)
 • Пилипчук М.Л. Тема-рематична структура як засіб ефективного відтворення інформаційних повідомлень у перекладі (на матеріалі типових текстів оголошень в аеропортах та на борту повітряних суден) / Пилипчук М.Л., Гнатів О.В. // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук праць. – К.: НАУ, 2018 – Вип. 38. – С. 21-25 (наукове фахове видання категорії Б)
 • Пилипчук М.Л. До проблеми неперекладності мовних одиниць / Пилипчук М.Л., Носко І.М. // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук праць. – К.: НАУ, 2018 – Вип. 37. – С. 40-46 (наукове фахове видання категорії Б)
 • Пилипчук М.Л. Поєднання стратегій доместикації та форенізації в аудіовізуальному перекладі / М.Л. Пилипчук // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук праць. – К.: Університет «Україна», 2016 – Вип. 33. – С. 151-162 (наукове фахове видання категорії Б)

Сфера наукових інтересів: усний переклад; переклад в авіаційній галузі; галузевий переклад.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 15

Науково-метричні профілі:
Google Scholar, ResearchGate, ORCID

Останнє підвищення кваліфікації:

03.05.2022 – 13.06.2022 Національний університет «Одеська юридична академія», Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Програма «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні» (180 год. / 6 кредитів)
Свідоцтво про підвищення кваліфікації ADV-030541-OLA від 13.06.2022

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Наукові публікації

 • Щербина А.В. ВИДИ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА СФЕРИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ / Головня А.В., Гастинщикова Л.О., Щербина А.В. // «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського», Том 33 (72) № 4 Ч.2, 2022. – С. 11-18.
 • Щербина А.В. ПЕРЕКЛАД КІНОДИСКУРСУ НА МАТЕРІАЛІ СЕРІАЛУ “ФЕРЗЕВИЙ ГАМБІТ” НА ПЛАТФОРМІ NETFLIX: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ / Головня А.В., Гастинщикова Л.О., Щербина А.В. // «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського», Том 33 (72) № 2 Ч.2, 2022. – С. 5-12.
 • Щербина А.В. Етимологічний аналіз авіаційної термінології / Щербина А.В. Давидова М.О./ Proceedings ofThe Tenth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” Safety in Aviation And Space Technologies, September 28-30, 2022.
 • Shcherbyna A. Community translation during pandemic: life-saving COVID-19 information accessibility for minority language communities / Shcherbyna A., Lakhman V. // Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. pp. 412 – 416. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskayakonferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-14-16-noyabrya2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/
 • Щербина А.В. Робота синхроніста в ООН: виклики сьогодення та особливості дивовижного мозку перекладача / Щербина А.В., Чала І.О. // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів : освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за ред. О.В. Ковтун. – К. : НАУ, 2021. – C. 421-425
 • Щербина А.В. Syntactic means of suspense creating (based the novel by Noah Howley Before the fall / Щербина А.В., Головня А.В. //Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Випуск 48, 2021. – С. 42-46.
 • Щербина А.В. Абревіатури в сучасній англійській авіаційній терміносистемі: шляхи утворення та особливості функціонування/ Щербина А.В., Головня А.В., Гастинщикова Л.О./ «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». – Випуск 36, 2021. – С. 132-139.
 • Щербина А.В. Особливості перекладу авіаційних абревіатур та акронімів / Шуляк Ю.П./ The VII International Science Conference «Modern science and practice»: proceedings, March 26 – 27. – Boston, USA, 2021. – pp. 95-97
 • Щербина А.В., Беркун В.О. Структурно-семантичні типи абревіатур у підмові авіаційної галузі // Achievements and Prospects of Modern Scientific Research: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Буенос-Айрес, 11-13 січня 2021 р. – Буенос-Айрес, 2021. – С. 456-465.
 • Щербина А.В. Особливості відтворення фонографічних стилізацій мовленнєвих аномалій на позначення хворобливого стану в перекладі / Беркун В.О./ The World of Science and Innovation: матеріали міжнар. наук.- практ. конф., м. Лондон, 14-16 січня 2021 р. Лондон: 2021. С.366 – 375.
 • Щербина А.В. Особливості та способи перекладу англійського сленгу на українську мову/ Зелінська А. О., Малиневич Л. Л. // Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. pp. 1101-1107.
 • Щербина А.В. Термінологічна омонімія як проблема при перекладі науково-технічних текстів авіаційної галузі // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів : освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за ред. О.В. Ковтун. – К. : НАУ, 2020. – C. 376-379
 • Щербина А.В. Неологізми у тематичній групі соціально–медичної лексики «пандемія та нова реальність» / Малиневич Л. Л., Зелінська А. О./ The 8th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (April 21-23, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. pp. 876-882.
 • Щербина А.В. Переклад авіаційних термінологічних абревіатур / А.В.Щербина // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: зб. наук. праць – К.: Аграр Медіа Груп, 2020. – С.79-84.
 • Shcherbyna A. Translation of aviation abbreviations / Shcherbyna A., Paszkowska  A. // Proceedings of the Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st century – Safety in Aviation and Space Technology.” – Oct., 10-12, 2018. – P. 13.1.80-13.1.83